اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شکیل اسلیم بیگ
شکیل اسلیم بیگ
آثار موجود در کتابخانه
قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره ۱. قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.