اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدکاظم نائینی
محمدکاظم نائینی
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
گاهشماری در تمدن ایرانی و مسیحی ۱. گاهشماری در تمدن ایرانی و مسیحی
نویسنده: احمد بیرشک
ترجمه به انگلیسی: مریم مقدم
ترجمه به عربی: کاظم عسگری
ترجمه به فرانسه: آزیتا همپارتیان
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران، ۱۳۸۵ش.