اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آلن ویلیامز
آلن ویلیامز
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
۱. در آیینه رود (ویراستاری)
برگزیده اشعار همراه با ترجمه انگلیسی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مترجم به انگلیسی: پری آزرم معتمدی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
آثار ترجمه شده:
جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات) ۲. جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات)