اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ویلفرد مادلونگ
ویلفرد مادلونگ
ویلفرد مادلونگ
آثار موجود در کتابخانه
۱. The Succession to Muhammad
۲. Religious schools and sects in medieval Islam
۳. The advent of the Fatimids
نویسنده: پل ارنست واکر
أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان ۴. أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان
فرانس اشتایز، بیروت، 1987م.
تصحیح و تحقیق:
کتاب المعتمد فی اصول الدین ۵. کتاب المعتمد فی أصول الدین (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: محمود ملاحمی خوارزمی
• کتاب المعتمد فی اصول الدین، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
الهدی، لندن، ۱۹۷۹ش.، محقق: مارتین مکدرموت
۶. تحفة المتکلمین فی الرد علی الفلاسفة (تحقیق)
الفائق فی اصول الدین ۷. الفائق فی اصول الدین (تحقیق)
ویراستاری و مقدمه:
۸. کتاب النجاه (ویراستاری)