اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حاکم نیشابوری
محمد حاکم نیشابوری
آثار موجود در کتابخانه
معرفة علوم الحدیث ۱. معرفة علوم الحدیث
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، 1966م.، با تعلیق: حسین، معظم،1950ـ .، مصحح: حسین، معظم،1950ـ .
المستدرک علی الصحیحین ۲. المستدرک علی الصحیحین
• المستدرک علی الصحیحین وبذیله التلخیص، دار المعرفة، بیروت، 4 جلد
آثار ترجمه شده:
تاریخ نیشابور ۳. تاریخ نیشابور
سرشناسه: محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری
به کوشش: بهمن کریمی
مترجم: محمد خلیفه نیشابوری
کتابخانه ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹ش.
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی