اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی جاودان
محمد علی جاودان
آثار موجود در کتابخانه
نقش ائمه در احیاء دین ۱. نقش ائمه در احیاء دین
نویسنده: مرتضی عسکری
مجمع علمی اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
بنیاد بعثت،و‌احد تحقیقات‌ ‌اسلامی‌، چاپ دوم، تهران، -۸۱۸ ۶ش.، 7 جلد
بنیاد بعثت،کتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷ش.، 2 جلد
مجمع علمی اسلامی، تهران، ۱۴۰۱ق.، 5 جلد
ترجمه:
تحلیلی از مساله شناخت ۲. تحلیلی از مساله شناخت