اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی لاجوردی
مهدی لاجوردی
آثار موجود در کتابخانه
نهایة الأفکار ۱. نهایة الأفکار
تعلیقات رشیقة انیقة علی الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة
دار الهجرة، قم، ۱۴۰۴ق.
ترجمه:
خودآموز معالم الدین در اصول فقه یا اصول فارسی ۲. خودآموز معالم الدین در اصول فقه یا اصول فارسی
دار العلم، قم، ۱۳۸۶ق.
تصحیح و تحقیق:
الفوائد الطوسیة ۳. الفوائد الطوسیة (تعلیق)
نویسنده: شیخ حر عاملی
چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ق.، با تعلیق: محمد درودی
عیون أخبار الرضا ۴. عیون أخبار الرضا (تصحیح)
نویسنده: شیخ صدوق
المیرزا محمد رضا المشهدی، ۱۳۷۷ق.، 2 جلد، با تعلیق: حسین اعلمی
التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان ۵. التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: شیخ حر عاملی
محمد الدرودی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۹ق.، با تعلیق: محمد درودی تفرشی، مصحح: محمد درودی تفرشی
ویراستاری و مقدمه:
مقتل عاشورا ۶. مقتل عاشورا (مقدمه)
کتاب‌ انوار الشهاده‌ فی‌ مصائب‌ الحسین‌
نویسنده: محمد حسن یزدی حائری
حق بین، قم، ۲ فروردین ۱۳۸۲ش.