اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین مسرت
حسین مسرت
آثار موجود در کتابخانه
ویژه نامه همایش نکوداشت استاد مهدی آذریزدی ۱. ویژه نامه همایش نکوداشت استاد مهدی آذریزدی
به کوشش: پیام شمس الدینی
بنیاد ریحانة الرسول، یزد، ۱۳۸۳ش.
مهدی آذریزدی ۲. مهدی آذریزدی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
آقا رضا سعیدی ۳. آقا رضا سعیدی
• آقارضا سعیدی، خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
رضا مدرس یزدی ۴. رضا مدرس یزدی
خانه کتاب ، تهران، اسفند ۱۳۹۵ش.
اشراف و نشر:
دیوان فرّخی یزدی ۵. دیوان فرّخی یزدی (کوشش در نشر)
همراه با اشعار نویافته
شاعر: محمد فرخی یزدی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: محمدعلی اسلامی ندوشن