اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منوچهر مرتضوی
منوچهر مرتضوی
منوچهر مرتضوی
آثار موجود در کتابخانه
مسائل عصر ایلخانان ۱. مسائل عصر ایلخانان
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲. زبان دیرین آذربایجان
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
فردوسی و شاهنامه ۳. فردوسی و شاهنامه
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۱ش.