اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرحیم اباذری
عبدالرحیم اباذری
آثار موجود در کتابخانه
ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی سفیر سوم ۱. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی سفیر سوم
اشراف و نشر:
یک قصه از حیات ۲. یک قصه از حیات (کوشش در نشر)
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.