اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد جعفر یاحقی
محمد جعفر یاحقی
آثار موجود در کتابخانه
راهنمای نگارش و ویرایش ۱. راهنمای نگارش و ویرایش
نویسنده: مهدی ناصح
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ 18م، مشهد، ۱۳۸۰ش.
فرهنگ نام آوران خراسان ۲. فرهنگ نام آوران خراسان
۳. چون سبوی تشنه (ادبیات معاصر فارسی)
سرشناسه: محمد جعفر یاحقی
انتشارات جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ ۴. تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌
۵. از جیحون تا وخش
گزارش سفر به ماوراءالنهر
نویسنده: مهدی سیدی
• چاپ اول
ارج نامه غلامحسین یوسفی ۶. ارج نامه غلامحسین یوسفی
زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
زین دایرۀ‌ مینا ۷. زین دایرۀ‌ مینا
• زین دایرۀ مینا، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
تصحیح و تحقیق:
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ۸. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (تصحیح)
مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتح رازی
نویسنده: ابوالفتوح رازی
۹. سرو و تذور (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: نثاری تونی
نویسنده: نثاری تونی
ویراستاری و مقدمه:
تاریخ بیهقی ۱۰. تاریخ بیهقی (مقدمه)
سرشناسه: محمد بن حسین بیهقی
نویسنده: محمد بیهقی دبیر
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم، مشهد، خرداد ۱۳۷۵ش.، مصحح: علی اکبر فیاض
نشریات:
۱. پاژ (سردبير)
همچنین نگاه کنید
پاژ پاژ (سردبير)