اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جمشید کیانفر
جمشید کیانفر
جمشید کیانفر
آثار موجود در کتابخانه
دربندنامه جدید ۱. دربندنامه جدید
به کوشش: نوری محمدزاده
نویسنده: حیدر وزیراف
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
تصحیح و تحقیق:
سفارت نامه خوارزم ۲. سفارت نامه خوارزم (تصحیح)
نویسنده: رضاقلی خان هدایت
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
ویراستاری و مقدمه:
رده بندی دهدهی دیوئی ۳. رده بندی دهدهی دیوئی (ویراستاری)
جغرافیای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
گردآورنده: فرشته کاشفی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، اشراف: پوری سلطانی
اشراف و نشر:
گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ۴. گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران (به اهتمام)
نویسنده: محمدتقی خان حکیم
انتشارات زرین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: دکتر عبدالحسین نوائی، به اهتمام: محمد علی صوتی
نشریات:
آینه میراث ۱. آینه میراث (سردبير)
ویژه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون
همچنین نگاه کنید
آینه میراث آینه میراث (سردبير)
ُآینه میراث- 44 ُآینه میراث- 44 (عضو)