اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ملویل دیویی
ملویل دیویی
آثار موجود در کتابخانه
۱. abridged dewey decimal classification and relative index
رده بندی دهدهی دیوئی ۲. رده بندی دهدهی دیوئی
ادبیات ایرانی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: پوری سلطانی
رده بندی دهدهی دیوئی ۳. رده بندی دهدهی دیوئی
زبانهای ایرانی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
رده بندی دهدهی دیوئی ۴. رده بندی دهدهی دیوئی
جغرافیای ایرانی
گردآورنده: فرشته کاشفی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، اشراف: پوری سلطانی، ویراستار: جمشید کیانفر
رده بندی دهدهی دیوئی ۵. رده بندی دهدهی دیوئی
تاریخ ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: کامران فانی