اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسین دیانی
محمدحسین دیانی
آثار موجود در کتابخانه
فراهم آوری و مجموعه سازی در کتابخانه فشرده درسها ۱. فراهم آوری و مجموعه سازی در کتابخانه فشرده درسها
ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
• فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها، کتابخانه رایانه ای، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۰ش.
مواد و خدمات مرجع ۲. مواد و خدمات مرجع
کتابخانه رایانه ای، مشهد، ۱۳۷۹ش.
ترجمه:
سازماندهی اطلاعات ۳. سازماندهی اطلاعات
کتابخانه رایانه ای، مشهد، ۱۳۸۱ش.
ویراستاری و مقدمه:
جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیک ۴. جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیک (ویراستاری)
(شامل‌ حوزه‌های‌ علوم‌، فنی‌ مندسی‌، کشاورزی‌...)
نویسنده: محمدرضا داورپناه
دبیزش، تهران، ۱۳۸۱ش.