اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صادق زیبا کلام
صادق زیبا کلام
آثار موجود در کتابخانه
۱. رای ملت
شورای‌ نگهبان‌ و وزارت‌ کشور در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ زمستان‌ ۱۳۷۸ - بهار ۱۳۷۹
به کوشش: مصطفی تاج زاده
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.