اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی تاج زاده
مصطفی تاج زاده
آثار موجود در کتابخانه
۱. رای ملت
شورای‌ نگهبان‌ و وزارت‌ کشور در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ زمستان‌ ۱۳۷۸ - بهار ۱۳۷۹
به کوشش: صادق زیبا کلام
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.