اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی نصیری
مرتضی نصیری
آثار موجود در کتابخانه
۱. حقوق بین الملل خصوصی
(کلیات‌، تابعیت‌، اقامتگاه‌) (وضع‌ اتباع‌ بیگانه‌ و تعارض‌ قوانین‌ و دادگاهها)
نویسنده: محمد نصیری
گردآورنده: مرتضی کاخی
آگاه، چاپ هشتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد