اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال الدین مدنی
جلال الدین مدنی
آثار موجود در کتابخانه
۱. آئین دادرسی مدنی
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
پایدار، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد، ویراستار: ضیاء الدین مدنی کرمانی
تاریخ سیاسی معاصر ایران ۲. تاریخ سیاسی معاصر ایران