اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد یعقوبی
احمد یعقوبی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ الیعقوبی ۱. تاریخ الیعقوبی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 2010م.، 2 جلد، محقق: عبد الامیر مهنا