اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی رستگار اصل
مهدی رستگار اصل
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. قانون اساسی کشور سوئیس
سرشناسه: سوئیس، قانون اساسی
به کوشش: ریاست جمهوری، دفتر توافقهای‌ بین‌المللی‌
ویراستاری و مقدمه:
۲. قانون اساسی جمهوری ایتالیا (ویراستاری)