اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهرانگیز کار
مهرانگیز کار
آثار موجود در کتابخانه
۱. موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران
نشر قطره، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲. مشارکت سیاسی زنان
موانع ـ امکانات
روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳. ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران
روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.