اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود عبدالله زاده
محمود عبدالله زاده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
مصاحبه پژوهشی ۱. مصاحبه پژوهشی
راهنمای فن مصاحبه علمی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.