اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   داود ایزدی
داود ایزدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تحقیق کاربردی
راهنمای عمل
مترجم: محمد اعرابی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۲. تحقیق عملی
راهنمای مجریات تغییر و تحول
مترجم: محمد اعرابی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
تحقیق پیمایشی ۳. تحقیق پیمایشی
راهنمای عمل
مترجم: محمد اعرابی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۴. درآمدی بر تحقیق مدیریت
مترجم: محمد اعرابی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.