اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد اعرابی
محمد اعرابی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تحقیق موردی
مترجم: علی پارسائیان
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۲. روش تحقیق کیفی
مترجم: علی پارسائیان
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: سیامک افشار
۳. تحقیق کاربردی
راهنمای عمل
مترجم: داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴. تحقیق عملی
راهنمای مجریات تغییر و تحول
مترجم: داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
تحقیق پیمایشی ۵. تحقیق پیمایشی
راهنمای عمل
مترجم: داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۶. درآمدی بر تحقیق مدیریت
مترجم: داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.