اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد صادقی گلدار
احمد صادقی گلدار
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
احکام وقف ۱. احکام وقف (ترجمه و تحقیق)
در آراء و نظریات فقیه نواندیش مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی
• احکام وقف در آراء و نظریات فقیه نواندیش مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، کومه، قم، ۱۳۸۶ش.، مصحح: محمدعلی خسروی