اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود شاهرخی
محمود شاهرخی
محمود شاهرخی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مجموعه اشعار جنگ
به کوشش: عباس مشفق کاشانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
سیمای محمد (ص) در آینه شعر فارسی ۲. سیمای محمد (ص) در آینه شعر فارسی (تألیف و مقدمه)