اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد عزیزی
احمد عزیزی
آثار موجود در کتابخانه
۱. گوشه بیداد
• ملکوت تکلم، روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۲. غزلیات
• ملکوت تکلم، روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳. سرزمین سرمه
• ملکوت تکلم، روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۴. ملکوت تکلم
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۵. مثنوی طغیان ترانه
• ملکوت تکلم، روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۶. شطح فلسفی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷. نافله ناز
برگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۸. ترجمه زخم
روزنه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
۹. خوابنامه و باغ تناسخ
برگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۰. شرجی آواز
برگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۱. غزالستان
استقبال از غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۲. زائران زاری
آوای نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۳. رودخانه رؤیا
برگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۴. باران پروانه ها
برگ، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۵. روستای فطرت
مجموعه شعر
برگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۶. سیل گل سرخ (شطحیات)
آوای نور، تهران، ۱۳۷۲ش.