اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فضل الله طباطبائی یزدی
فضل الله طباطبائی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ۱. مجمع البیان فی تفسیر القرآن (تعلیق و تصحیح)
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
دار المعرفة، چاپ دوم، بیروت، 1988م.، 5 جلد، با مقدمه: محمد جواد بلاغی، با تعلیق: هاشم رسولی محلاتی، مصحح: هاشم رسولی محلاتی
علل الشرایع ۲. علل الشرایع (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: شیخ صدوق
انتشارات علمیّه قم، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۸ش.، 2 جلد
مکتبة الطباطبائی، قم، ۱۳۷۷ق.، 2 جلد
الأمالی للشیخ الصدوق ۳. الأمالی للشیخ الصدوق (تصحیح)