اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سلیمان حییم
سلیمان حییم
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ معاصر فارسی ـ انگلیسی (یکجلدی) ۱. فرهنگ معاصر فارسی ـ انگلیسی (یکجلدی)
فرهنگ معاصر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۴ش.
• فرهنگ یک جلدی انگلیسی ـ فارسی حییم، فرهنگ معاصر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۶۸ش.