اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رحیم قاسمی
رحیم قاسمی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران) ۱. فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران) ۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۹ش.
میراث حوزه اصفهان ۳. میراث حوزه اصفهان
به کوشش: احمد سجادی
جلد 2 به کوشش: مجید هادی زاده
جلد 3،4 و 7 به کوشش: محمدجواد نورمحمدی
موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۶ش.، 8 جلد
گلشن اهل سلوک ۴. گلشن اهل سلوک
مشاهیر تکیه شیخ محمد تقی رازی
کانون پژوهش، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۸۷ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
گلزار فضیلت ۵. گلزار فضیلت
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه فاضل هندی)
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۸ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
بزم قدسیان ۶. بزم قدسیان
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه میرزا عبدالغفار تویسرکانی)
شرح مجموعه گل ۷. شرح مجموعه گل
مشاهیر مدفون در تکیه سید العراقین
گلزار مقدس ۸. گلزار مقدس
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکایای گلزار و مقدس)
بزم معرفت ۹. بزم معرفت
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه علامه ملامحمد اسماعیل خواجویی)
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۸ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سیداحمد روضاتی (اصفهان- ایران) ۱۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه سیداحمد روضاتی (اصفهان- ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
تصحیح و تحقیق:
دانشمندان و بزرگان اصفهان ۱۱. دانشمندان و بزرگان اصفهان (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: سید مصلح الدین مهدوی
گلدسته، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، محقق: محمدرضا نیلفروشان، مصحح: محمدرضا نیلفروشان
اشراف و نشر:
گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف ۱۲. گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف (کوشش در نشر)
نویسنده: محمدعلی مبارکه ای
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
همچنین نگاه کنید
جویا جهانبخش جویا جهانبخش