اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
آثار موجود در کتابخانه
مسئولیت شیعه بودن ۱. مسئولیت شیعه بودن
• تهران، آبان ۱۳۵۰ش.
۲. پدر، مادر ما متهمیم
امام حسین علیه السلام ۳. امام حسین علیه السلام
۴. با مخاطب های آشنا
سلمان، بی جا، ۲ش.
۵. خودسازی انقلابی
انتشارات الهام، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
ابوذر ۶. ابوذر
۷. بازگشت
۸. ما و اقبال
۹. تحلیلی از مناسک حج
شیعه ۱۰. شیعه
۱۱. نیایش
۱۲. جهت گیری طبقاتی اسلام
انتشارات قلم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۳. تاریخ تمدن
گردآورنده: دفتر تدوین و تنظیم آثار معلم‌ شهید دکتر علی شریعتی
آگاه، چاپ دوم، تهران، آبان ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
۱۴. تاریخ و شناخت ادیان
شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
۱۵. اسلام شناسی
درسهای ارشاد
انتشارات قلم، تهران، بهمن ۱۳۶۱ش.، 3 جلد
حسین وارث آدم ۱۶. حسین وارث آدم
انتشارات قلم، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۷. چه باید کرد؟
انتشارات قلم، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۸. زن
شرکت انتشاراتی چاپخش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۹. مذهب علیه مذهب
سبز، تهران، شهریور ۱۳۶۱ش.
۲۰. جهان بینی و ایدئولوژی
۲۱. انسان
انتشارات الهام، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
علی (ع) ۲۲. علی (ع)
نشر آمون، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۲۳. بازشناسی هویت ایرانی ـ اسلامی
انتشارات الهام، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲۴. روش شناخت اسلام
شرکت انتشاراتی چاپخش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
۲۵. انسان بی خود
انتشارات قلم، تهران، ۱۳۶۱ش.
۲۶. میعاد با ابراهیم
مونا، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۶۱ش.
۲۷. ویژگیهای قرون جدید
شرکت انتشاراتی چاپخش، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۲۸. هنر
شرکت انتشاراتی چاپخش، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲۹. گفتگوهای تنهایی
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
۳۰. نامه ها
انتشارات قلم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
۳۱. آثار گونه گون
مونا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، 2 جلد
۳۲. هبوط در کویر
شرکت انتشاراتی چاپخش، تهران، ۱۳۶۸ش.
۳۳. شهادت و پس از شهادت
حسینیه ارشاد، تهران، ۱۳۵۰ش.
فاطمه فاطمه است ۳۴. فاطمه فاطمه است
شبدیز، تهران،
ریشه اقتصادی رنسانس ۳۵. ریشه اقتصادی رنسانس
مؤسسه انتشارات هجرت، مشهد، ۱۳۵۶ش.
۳۶. بسر عقل آمدن سرمایه داری
زیباترین روح پرستنده ۳۷. زیباترین روح پرستنده
مؤسسه انتشارات بعثت، تهران، ۱۳۵۶ش.
اجتهاد و نظریه انقلاب دائمی ۳۸. اجتهاد و نظریه انقلاب دائمی
نشر نذیر، تهران، ۱۳۹۹ق.، با مقدمه: هادی خسروشاهی
سیمای محمد (ص) ۳۹. سیمای محمد (ص)
شاد، تهران، ۱۳۵۰ش.
ترجمه:
دوزخیان روی زمین ۴۰. دوزخیان روی زمین
انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: ژان پل سارتر
سلمان پاک ۴۱. سلمان پاک
نویسنده: لوئی ماسینیون
آثاری درباره دکتر علی شریعتی:
۱. دکتر علی شریعتی از دیدگاه شخصیت ها
گردآورنده: جعفر پژوم (سعیدی)
• چاپ چهارم، ۱۳۶۸ش.
۲. شخصیت و اندیشه دکتر علی شریعتی
گردآورنده: جعفر پژوم (سعیدی)
• چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: مهدی بازرگان
۳. شریعتی در جهان
نقش‌ دکتر علی‌ شریعتی‌ در بیدارگری‌ اسلامی‌ از دیدگاه‌ اندیشمندان‌ و محققان‌ خارجی‌
گردآورنده: حمید احمدی
مترجم: حمید احمدی
انتشار، چاپ دوم، ایران، ۱۳۶۶ش.
۴. ویژه نامه دکتر علی شریعتی
• بی نا، تهران، ۱۳۵۷ش.
۵. یادنامه دکتر علی شریعتی