اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آلکساندراوسیپوویچ ماکوولسکی
آلکساندراوسیپوویچ ماکوولسکی
آثار موجود در کتابخانه
۱. ‎Histoire de la logique
آثار ترجمه شده:
تاریخ منطق ۲. تاریخ منطق
مترجم: فریدون شایان
پیشرو، چاپ اول، تهران، -۸۲۴ ۶ش.