اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابنوسنیتوس بوخنسکی
ابنوسنیتوس بوخنسکی
آثار موجود در کتابخانه
۱. Philosophy an introduction
آثار ترجمه شده:
مقدمه ای بر فلسفه ۲. مقدمه ای بر فلسفه
مترجم: محمدرضا باطنی
نشر البرز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.