اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمدرضا جلیلی
احمدرضا جلیلی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
دین و نگرش نوین ۱. دین و نگرش نوین
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان
• ویراستار: مصطفی ملکیان
آینده ادیان ۲. آینده ادیان
نویسنده: پل تیلیش
گردآورنده: جرالد براوئر
زمان و سرمدیت ۳. زمان و سرمدیت
جستاری در فلسفه دین
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
ویراستاری و مقدمه:
۴. نیاز به علم مقدس (ویراستاری)
مترجم: حسن میاندری
موسسه فرهنگی طه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.