اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالکریم رشیدیان
عبدالکریم رشیدیان
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر
ایده پدیده شناسی ۲. ایده پدیده شناسی
۳. ترس و لرز
نشر نی، تهران، ۱۳۷۸ش.
پدیده شناسی ۴. پدیده شناسی
نویسنده: ژان فرانسوا لیوتار
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.