اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   لودویگ ویتگنشتاین
لودویگ ویتگنشتاین
آثار موجود در کتابخانه
۱. ‎Tractatus logico - philosophicus = tractatus logico - philosophicus
۲. ‎Logisch - philosophische Abhandlung
۳. On certainty = ber gewissheit
آثار ترجمه شده:
۴. در باب یقین
مترجم: مالک حسینی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۷۹ش.
پژوهشهای فلسفی ۵. پژوهشهای فلسفی
مترجم: فریدون فاطمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: بابک احمدی