اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی محمد حق شناس
علی محمد حق شناس
آثار موجود در کتابخانه
۱. فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی
نویسنده: حسین سامعی، نرگس انتخابی
فرهنگ معاصر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
ترجمه:
زبان ۲. زبان
درآمدی بر مطالعه سخن گفتن
۳. بودا
انتشارات طرح نو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
ویراستاری و مقدمه:
یاد بهار ۴. یاد بهار (ویراستاری)
یادنامه‌ دکتر مهرداد بهار (مجموعه‌ مقالات‌)
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: مهشید میرفخرایی و کتایون مزداپور