اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید علی حسینی
سید علی حسینی
آثار موجود در کتابخانه
۱. ترجمه و شرح باب چهارم مغنی[ابن‌هشام‌]
دار العلم، قم، ۱۳۷۳ش.
الکامل فی شرح العوامل ۲. الکامل فی شرح العوامل
ترجمه و تشریح عوامل ملامحسن
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.
قواعد نحو ۳. قواعد نحو
دار العلم، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۶ش.
۴. احسن المقال فی تبین الاقوال
شرح انموذج
دار العلم، قم، ۱۳۶۶ش.
الاسس العمدیة فی القواعد العربیة ۵. الاسس العمدیة فی القواعد العربیة
ترجمه و تشریح عوامل فی النحو
دار العلم، قم، ۱۳۶۶ش.
آشنایی با منطق ۶. آشنایی با منطق
آزادی، قم، ۱۴۰۲ق.
البدائة فی شرح الهدایة ۷. البدائة فی شرح الهدایة
دار العلم، قم، ۱۳۶۶ش.
هنر فکر کردن ۸. هنر فکر کردن
دار العلم، قم، ۱۳۶۵ش.
ترجمه:
ترجمه و تبیین منطق مظفر ۹. ترجمه و تبیین منطق مظفر
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
• ترجمه منطق مظفر، واریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
ترجمه منطق تعلیمی ۱۰. ترجمه منطق تعلیمی
انصاری، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
تصحیح و تحقیق:
المنطق ۱۱. المنطق (تحقیق و تصحیح و تعلیق)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
واریان، قم، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
اشراف و نشر:
الموسیقی ۱۲. الموسیقی (نشر)