اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پرخیده ملکی(امیری)
پرخیده ملکی(امیری)
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ریطوریقا ۱. ریطوریقا
نویسنده: ارسطو
اقبال، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.