اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال الدین مجتبوی
جلال الدین مجتبوی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. کلیات فلسفه
فلسفه چیست؟ ـ علم اخلاق ـ فلسفه سیاسی...
انتشارات حکمت، چاپ 21م، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ فلسفه ۲. تاریخ فلسفه
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
علم اخلاق اسلامی ۳. علم اخلاق اسلامی
گزیده کتاب جامع السعادات
انتشارات حکمت، تهران، ۱۴۱۴ق.