اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدتقی راشد محصل
محمدتقی راشد محصل
آثار موجود در کتابخانه
نجات بخشی در ادیان ۱. نجات بخشی در ادیان
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
اشراف و نشر:
۲. خیام شناخت (مجموعه‌ مقاله‌)
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۸۵ش.