اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عثمان اسماعیل یحیی
عثمان اسماعیل یحیی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۱. جامع الاسرار و منبع الانوار (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: سید حیدر آملی
• جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: هانری کربن، مصحح: هانری کربن