اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علیرضا تابش
علیرضا تابش
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
کتاب فیروزه ای راهنمای ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱. کتاب فیروزه ای راهنمای ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به انضمام معرفی پایگاههای اطلاع رسانی و راهنمای دریافت مجوزهای فرهنگی هنری
به کوشش: جمال هادیان طبائی زواره
راهنمای مراجعان صدور مجوزهای‌ فرهنگی‌، هنری‌ و آموزشی‌ ۲. راهنمای مراجعان صدور مجوزهای‌ فرهنگی‌، هنری‌ و آموزشی‌
به کوشش: حسین آزاد
گردآورنده: مسلم ابراهیمی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش.، 5 جلد