اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مصطفی حسینی طباطبائی
مصطفی حسینی طباطبائی
آثار موجود در کتابخانه
نقد آراء ابن سینا در الهیات ۱. نقد آراء ابن سینا در الهیات
نشر ناشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
ماجرای باب و بهاء ۲. ماجرای باب و بهاء
پژوهشی نو و مستند درباره بهائی گری
روزنه، تهران، ۱۳۷۹ش.