اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن اسلامی
حسن اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
۱. رؤیای خلوص
بازخوانی مکتب تفکیک
صحیفه خرد، قم، ۱۳۸۳ش.
شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام ۲. شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۸ش.