اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسن لطفی
محمدحسن لطفی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. مرگ سقراط
تفسیر چهار رساله افلاطون
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. اسپینوزا
فلسفه‌، الهیات‌ و سیاست‌
نویسنده: کارل یاسپرس
انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
خاطرات سقراطی ۳. خاطرات سقراطی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، تیر ۱۳۷۳ش.
متفکران یونانی ۴. متفکران یونانی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
آغاز و انجام تاریخ ۵. آغاز و انجام تاریخ
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.