اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی گلشنی
مهدی گلشنی
آثار موجود در کتابخانه
۱. تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: علامه محمدتقی جعفری
فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری ۲. فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری
کانون اندیشه جوان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: مژگان عبداللهی
اشراف و نشر:
آیت حسن ۳. آیت حسن
جشن نامه بزرگداشت استاد حسن زاده آملی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
نشریات:
۱. نامه علم و دین (مدير مسئول)
نشریه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
همچنین نگاه کنید
نامه علم و دین نامه علم و دین (مدير مسئول)