اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله نجم رازی
عبدالله نجم رازی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مرصاد العباد
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴ش.، به کوشش: محمد امین ریاحی
رساله الطیور ۲. رساله الطیور
• رتبة الحیات بضمیمه رسالة الطیور، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: محمد امین ریاحی، مصحح: محمد امین ریاحی