اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین ضیائی تربتی
حسین ضیائی تربتی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
انواریه ۱. انواریه (تصحیح و مقدمه)
ترجمه و شرح حکمة الاشراق سهروردی
به کوشش: آستیم
شارح: محمدشریف هروی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، به کوشش: آستیم
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.، مصحح: آستیم، به کوشش: آستیم
شرح حکمة الاشراق [سهروردی‌] ۲. شرح حکمة الاشراق [سهروردی‌] (تحقیق و تصحیح و مقدمه)