اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آستیم
آستیم
آثار موجود در کتابخانه
انواریه ۱. انواریه (تألیف و کوشش در نشر)
ترجمه و شرح حکمة الاشراق سهروردی
شارح: محمدشریف هروی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: حسین ضیائی تربتی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.، مصحح: حسین ضیائی تربتی